Tablexia APK

Version 3.9.1 - cz.nic.tablexia
Last updated: Thu, 01 Oct 2020 23:12:34 UTC
tablexia,educational:

Tablexia apk

APP Information

Download Version 3.9.1 (1601358526)
Apk Size6.55 MB
App DeveloperCZ.NIC, z.s.p.o.
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.2.x and up
App Packagecz.nic.tablexia.apk
MD571e8a2fb897e5a0ae1b8f164dd2a3731
Rate5
Website https://www.tablexia.cz/

Download Tablexia 3.9.1 APK

App Description

Tablexia is tablexia,educational, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit CZ.NIC, z.s.p.o. website who developed it. cz.nic.tablexia.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.2.x and higher Android devices. The Latest Version of 3.9.1 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 2+ times on store. You can also download cz.nic.tablexia APK and run it with the popular Android Emulators.

Tablexia je aplikace na trénink kognitivních schopností dětí a mladých lidí s dyslexií. Je určena jak pro školy jako doplněk výuky, tak také pro pedagogicko-psychologické poradny a samozřejmě i pro samostatný rozvoj lidí s dyslexií.
--
V současné verzi naleznete tyto herní moduly:
Lupiči - trénink pracovní paměti
Podle předem daného pravidla sleduje hráč řadu lidí vstupujících do banky a snaží se odhalit lupiče.

Pronásledování - trénink prostorové orientace
Hráč se snaží poskládat roztrhanou mapu s cestou do lupičova doupěte.

Únos - trénink sluchového rozlišování
Poté, co se detektiv osvobodí ze zajetí, snaží se vystopovat doupě lupičů. Protože měl při únosu zavázané oči, jeho jediným vodítkem jsou zvuky, které během únosu slyšel. Zvuky jsou slova, která jsou schválně vymyšlena jako variace písmen, se kterými mají osoby s dyslexií problémy.

Hlídka – trénink zrakové paměti 
Úkolem hráče je pozorně sledovat dům a zapamatovat si, jaká okna se rozsvítila a v kolik hodin. 

Střelnice – trénink pozornosti 
V časovém limitu musí hráč sestřelením určité květiny, jejíž zadání se stále mění, nasbírat co nejvíce bodů.

Potmě - trénink zrakové seriality
Detektiv si musí naplánovat krok za krokem celou trasu, kudy půjde temným domem, než se vydá na cestu. 

Symboly - trénink zrakového rozlišování
Úkolem hráče je v daném časovém limitu najít správné zlodějské značky na okolních domech.

Místo činu - trénink sluchové paměti
Ke správnému odehrání hry je potřeba si zapamatovat pohyb lupiče po místě činu podle zvukového záznamu.

Protokol - trénink verbálních schopností
Detektiv má za úkol vrátit zpět na své místo ukradené předměty přesně podle protokolu. 

Tajný kód - trénink sluchové seriality
Hráč musí rozluštit tajný kód a zjistit, jaký zvuk má následovat.

V aplikaci najdete podrobné Statistiky o průběhu jednotlivých her, kompletně namluvenou Encyklopedii o dyslexii a Síň slávy se získanými trofejemi.

---------
Celý projekt vzniká jako open source a pod otevřenými licencemi GPL a Creative Commons v Laboratořích CZ.NIC.
Tablexia is an application for training cognitive abilities of children and young people with dyslexia. It is designed for both schools as a supplement to teaching as well as for educational and psychological counseling and of course for self-development of people with dyslexia.
-
In the current version, you can find these gaming modules:
Raiders - training of working memory
According to a predetermined rule follows the player a number of people entering the bank and to identify the robber.

Persecution - training spatial orientation
The player tries to piece together torn map with the route to the den of robbers.

Kidnapping - auditory discrimination training
After being freed from captivity detective trying to track down a den of thieves. Since the abduction was blindfolded, his only guide the sounds they heard during the kidnapping. The sounds are words that are deliberately conceived as a variation of letters with which people with dyslexia have problems.

Patrol - training visual memory
The player has to carefully watch the house and remember what windows lit up and at what time.

Shooting range - Training of attention
The time limit player must downing some flowers whose task is always changing, collect as many points.

Dark - visual training seriality
The detective must plan step by step the whole route, where to go dark house before he embarks on a journey.

Symbols - training visual distinction
The task of the player is within the time limit to find the right brand thieves to neighboring houses.

Scene - auditory memory training
To play the game properly you need to remember the movement of the robbers after the scene by the sound recording.

Protocol - verbal skills training
The detective's task is to go back to his place stolen items strictly according to protocol.

The secret code - auditory training seriality
The player must unravel the secret code and figure out what sound to follow.

The application provides detailed statistics about individual games, fully narrated Encyclopedia of dyslexia and Hall of Fame is obtained trophies.

---------
The project arises as open source and open under the GPL and Creative Commons in CZ.NIC Labs.
 

App ChangeLog

  • * Nová hra (Chyť zloděje - Procvičování pozornosti)
  • * Drobné opravy

App Screens

Tablexia App Screen 1Tablexia App Screen 2Tablexia App Screen 3Tablexia App Screen 4Tablexia App Screen 5Tablexia App Screen 6Tablexia App Screen 7Tablexia App Screen 8Tablexia App Screen 9Tablexia App Screen 10Tablexia App Screen 11Tablexia App Screen 12Tablexia App Screen 13Tablexia App Screen 14Tablexia App Screen 15Tablexia App Screen 16Tablexia App Screen 17Tablexia App Screen 18Tablexia App Screen 19Tablexia App Screen 20Tablexia App Screen 21

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.CAMERA
android.permission.INTERNET
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.hardware.faketouch
android.hardware.screen.landscape
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

take pictures and videos
Allows the app to take pictures and videos with the camera. This permission allows the app to use the camera at any time without your confirmation.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

Older Versions

More Android Apps to Consider