Kasa Stefczyka APK

Version 2.0.8513 - pl.basement.bpay.stefczyk
Last updated: Sat, 20 Mar 2021 3:12:42 UTC
basement,bpay,stefczyk,finance,kasa,stefczyka

Kasa Stefczyka apk

APP Information

Download Version 2.0.8513 (40)
Apk Size7.22 MB
App DeveloperKasa Stefczyka
Malware CheckTRUSTED
Install on Android5.0 and up
App Packagepl.basement.bpay.stefczyk.apk
MD58eb9917f80e9a2ff0d0e1aa523e15503
Rate5
Website http://www.kasastefczyka.pl

Download Kasa Stefczyka 2.0.8513 APK

App Description

Kasa Stefczyka is basement,bpay,stefczyk,finance,kasa,stefczyka, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Kasa Stefczyka website who developed it. pl.basement.bpay.stefczyk.apk apps can be downloaded and installed on Android 5.0 and higher Android devices. The Latest Version of 2.0.8513 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 196+ times on store. You can also download pl.basement.bpay.stefczyk APK and run it with the popular Android Emulators.

W celu aktywacji aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka należy aktywować nowy kanał dostępu w serwisie elektronicznym usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka. 
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Użytkownika zamieszczonej w serwisie elektronicznym w bloku „Do pobrania”.

Zarządzaj swoimi środkami pieniężnymi wszędzie, gdzie tylko chcesz dzięki nowoczesnej, intuicyjnej i przede wszystkim wygodnej aplikacji Kasa Stefczyka!

Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę i chcą zaoszczędzić trochę czasu. Pozwala za pomocą smartfonu czy tabletu dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku rozliczeniowym. Sprawdzenie stanu konta czy przelewy on-line nie stanowią już problemu – dzięki aplikacji załatwisz to szybko i bezproblemowo.

Aplikacja przeznaczona jest dla Członków Kasy, którzy mają dostęp do internetowego konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz posiadają smartfon lub tablet z systemem Android 5.0 lub nowszym.

Co daje Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka?

• Rachunek rozliczeniowy – historia operacji, stan konta, saldo – wszystkie te funkcjonalności znajdziesz w głównym panelu, zaraz po zalogowaniu się do aplikacji.
• Przelewy – operacje na koncie nigdy nie były tak proste! Kilkoma kliknięciami możesz wykonać przelew własny (między swoimi kontami), zewnętrzny czy zdefiniowany (na podstawie przelewów wcześniej utworzonych w serwisie internetowym lub za pośrednictwem Operatora Tele-Kasa szablonów). Dodatkowo istnieje możliwość wykonania przelewu ponownie jak również przelewu zwrotnego, bez konieczności ponownego wprowadzania danych odbiorcy przelewu.
• Możliwość pobrania potwierdzenia wykonania przelewu w formacie pdf oraz wysłania,poprzez dostępne na urządzeniu mobilnym aplikacje. Możliwość wysyłania numeru rachunku rozliczeniowego m.in. poprzez SMS, wiadomość e-mail lub za pomocą serwisów społecznościowych.
• Możliwość ustawienia Widgetu na pulpicie urządzenia mobilnego lub na stronie logowania do Aplikacji Mobilnej, wskazującego kwotowo lub procentowo poziom dostępnych środków
• Zlecenia – dzięki prostemu w obsłudze systemowi możesz sprawdzić, na jakim etapie realizacji są przelewy środków oraz dyspozycje w zakresie lokat złożone w ciągu ostatnich 30 dni oraz możesz z tego poziomu ponownie wykonać przelew.
• Oszczędności – informacje o rachunku oszczędnościowym i aktywnych lokatach zawsze przydają się przy planowaniu wydatków na następny miesiąc.
• Karty – informacje o wszystkich kartach przypisanych do Twojego rachunku znajdują się w jednym miejscu, co znacznie zwiększa wygodę ich obsługi! 
• Kredyty – wszystkie zobowiązania pożyczkowe wobec Kasy znajdują się teraz w jednym miejscu, dzięki czemu uzyskujesz szybki wgląd w szczegóły oraz historię operacji powiązanych z kredytem.

Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka to nie tylko łatwy dostęp do Twoich finansów – to także bezpieczeństwo i pewność, że znajdują się one w dobrym miejscu. Korzystanie z aplikacji dostępne jest dopiero po połączeniu aplikacji z kontem za pomocą indywidualnego loginu i hasła.. Przelewy zatwierdzane są przez Ciebie za pomocą aktualnie stosowanej metody autoryzacji. Dodatkowo każda sesja trwa tylko 5 minut i o ile jej nie przedłużysz, automatycznie zakończy się po upływie tego czasu.

Żeby zwiększyć bezpieczeństwo swoich środków, zalecamy:

• Instalowanie Aplikacji mobilnej tylko z oficjalnych źródeł (Google Play)
• Instalację i regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego na urządzeniu mobilnym.
• Cykliczną zmianę kodu PIN do Aplikacji mobilnej.
In order to activate the mobile application of Kasa Stefczyk, you need to activate a new access channel on the electronic banking service of the Kase Stefczyk.
More information can be found in the User's manual published on the electronic website in the "Download" block.

Manage your cash wherever you want thanks to the modern, intuitive and above all convenient application of Kas Stefczyk!

The Kasczy Stefczyk mobile application is an ideal solution for everyone who values ​​comfort and wants to save some time. It allows you to use the smartphone or tablet to dispose of funds accumulated on the settlement account. Checking your account balance or online transfers are no longer a problem - thanks to the application you can do it quickly and easily.

The application is intended for members of the Cash Register who have access to an online account via electronic banking and have a smartphone or tablet with Android 5.0 or newer.

What does the Stefczyk's Cash Application give you?

• Settlement account - transaction history, account balance, balance - all these functionalities can be found in the main panel, right after logging in to the application.
• Transfers - account operations have never been so easy! With a few clicks you can make your own transfer (between your accounts), external or defined (based on transfers previously created on the website or via the Tele-Cash Operator templates). In addition, you can make a transfer again as well as a return transfer without having to re-enter the recipient's details.
• Possibility to download confirmation of a transfer in pdf format and to send it via applications available on the mobile device. The ability to send the invoice number via SMS, email or using social networking sites.
• The widget can be set on the desktop of the mobile device or on the login page of the Mobile Application, indicating the amount or percentage of available funds
• Orders - thanks to the easy-to-use system, you can check at what stage are the funds transfers and deposit orders submitted within the last 30 days, and you can make a transfer from this level again.
• Savings - information about the savings account and active deposits is always useful when planning expenses for the next month.
• Cards - information about all cards assigned to your account is in one place, which significantly increases the convenience of their use!
• Loans - all loan liabilities to the Cashier are now in one place, thanks to which you get a quick insight into the details and history of operations related to the loan.

The Kasczyk Stefczyk mobile application is not only easy access to your finances - it is also safe and sure that they are in the right place. Using the application is available only after connecting the application with the account using an individual login and password. Transfers are approved by you using the currently used authorization method. In addition, each session lasts only 5 minutes and unless you extend it, it will automatically end after this time.

To increase the security of your funds, we recommend:

• Installing the Mobile Application only from official sources (Google Play)
• Installation and regular update of anti-virus software on a mobile device.
• Cyclical change of the PIN code for the Mobile Application.
 

App ChangeLog

 • Nowa wersja zawiera poprawki optymalizacyjne, poprawiające stabilność oraz wydajność działania aplikacji.

App Screens

Kasa Stefczyka App Screen 1Kasa Stefczyka App Screen 2Kasa Stefczyka App Screen 3Kasa Stefczyka App Screen 4Kasa Stefczyka App Screen 5Kasa Stefczyka App Screen 6Kasa Stefczyka App Screen 7Kasa Stefczyka App Screen 8

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. Wòjk Mëszk-avatar

  Wòjk Mëszk

  1. Widżet jest bezużyteczny, bo stan konta się zmienia, a na nim bez zmian... 2. Trzeba dwukrotnie się logować, bo aplikacja ZAWSZE za pierwszym razem odrzuca POPRAWNE hasło.

 2. Kozłowski Sebastian-avatar

  Kozłowski Sebastian

  Blokowanie ROOT jest mało zasadne, wystarczy w super user wyłączyć root i wszystko działa. Samą aplikację można traktować jako rozwojową. Myślę, że przez tą aplikację rozstanę się z bankiem.

 3. -avatar

 4. -avatar

 5. -avatar

 6. -avatar

 7. -avatar

 8. -avatar

 9. -avatar

 10. -avatar