Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt APK

Version 1.2.3 - com.InnovativeK.ThuyetTrinhSongNguAnhViet
Last updated: 2020-04-03
innovativek,thuyettrinhsongnguanhviet,education,tiếng,thuyết,trình,song,ngữ,việt

Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt apk

APP Information

Download Version 1.2.3 (23)
Apk Size26.09 MB
App Developercpp
Malware CheckTRUSTED
Install on Android2.3.x and up
App Packagecom.InnovativeK.ThuyetTrinhSongNguAnhViet.apk
MD5c4b792a912a6bf22b6df9f9661721f87
Rate5

Download Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt 1.2.3 APK

App Description

Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt is innovativek,thuyettrinhsongnguanhviet,education,tiếng,thuyết,trình,song,ngữ,việt, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit cpp website who developed it. com.InnovativeK.ThuyetTrinhSongNguAnhViet.apk apps can be downloaded and installed on Android 2.3.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.2.3 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 27+ times on store. You can also download com.InnovativeK.ThuyetTrinhSongNguAnhViet APK and run it with the popular Android Emulators.

Nói tiếng Anh lưu loát không khó, những gì bạn cần là :
Từ vựng tiếng Anh để nghe hiểu nội dung một cách chính xác.
Luyện nghe tiếng Anh với câu hoàn chỉnh (vì mọi người nói câu hoàn chỉnh, không nói từng từ một)
Luyện nói tiếng Anh với câu hoàn chỉnh để nói một cách lưu loát (không dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại)
Ngữ pháp tiếng Anh chỉ nên chú trọng khi bạn học đọc, viết (bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ về ngữ pháp trong khi bạn đang nói)
Cách học tiếng Anh hiệu quả là tuân thủ quy trình tự nhiên : nghe => hiểu => đối đáp
Ứng dụng này vận dụng tất cả các bí quyết trên đây để giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy.

-----

Thuyết trình tiếng Anh là điều cần thiết cho bạn khi học tập hoặc làm việc ?
Bạn muốn có việc làm tốt tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay tập đoàn đa quốc gia ?
Sử dụng tiếng Anh để thuyết trình cho đồng nghiệp, đối tác người nước ngoài là một trong số các yêu cầu của công việc bạn đang làm ?
Kỹ năng thuyết trình và tiếng Anh của bạn cần được cải thiện để tăng thêm lợi thế nhằm khẳng định mình trên đường sự nghiệp và nhanh chóng thăng tiến ?
Kỹ năng tiếng Anh của bạn chưa đủ để thực hiện việc thuyết trình bằng tiếng Anh ?

Ứng dụng này sẽ góp phần giúp bạn giải quyết vấn đề bằng cách nâng cao năng lực tiếng Anh của bạn, đặc biệt là nhằm mục đích thực hiện các bài thuyết trình.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng hệ thống hóa các bước cơ bản để thực hiện một buổi thuyết trình nhằm hỗ trợ bạn chuẩn bị đầy đủ và hiệu quả cho một buổi thuyết trình thành công.

Ứng dụng bao gồm các bài học:

+ PHẦN GIỚI THIỆU
+ MỞ ĐẦU LÔI CUỐN
+ TRÌNH BÀY PHẦN CHÍNH
+ SỐ LIỆU, HÌNH ẢNH
+ PHẦN KẾT LUẬN
+ PHẦN HỎI ĐÁP

Mỗi bài học tập hợp các mẫu câu tiếng Anh thiết yếu thường được sử dụng cho các mục đích cụ thể trong từng bài tương ứng, giúp bạn chuẩn bị và tự tin khi thuyết trình theo một trình tự đã được sắp xếp trước.

Bạn có thể luyện nghe thông qua chức năng "Đọc tiếng Anh" và nghe/hiểu theo phương pháp Effortless English thông qua chức năng bật tắt phần dịch tiếng Việt tương ứng. 

Song ngữ Anh Việt là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất được sử dụng nhằm hỗ trợ các bạn nghe/hiểu một cách tự nhiên theo phương pháp Effortless English mà 
KHÔNG cần dùng từ điển, 
KHÔNG cần học từ vựng, 
KHÔNG cần học ngữ pháp.

Cách thức đo lường MỨC ĐỘ TIẾN BỘ cũng được đề cập trong mục "Cách học" trong menu chính của ứng dụng.

Chức năng LUYỆN TẬP (practice English listening) sẽ hỗ trợ các bạn luyện nghe, hiểu, nói các CÂU HOÀN CHỈNH, vốn là nền tảng cơ bản để có thể giao tiếp tiếng Anh một cách lưu loát.

Chức năng KIỂM TRA (test English listening) sẽ hỗ trợ các bạn kiểm tra lại các câu hoàn chỉnh đã được trình bày trong các bài học cũng như trong phần luyện tập.

Chức năng LUYỆN NÓI TIẾNG ANH 360 (practice speaking English) sẽ hỗ trợ bạn luyện phát âm bất kỳ từ vựng nào hoặc luyện nói bất kỳ câu tiếng Anh nào bạn muốn. Chỉ cần gõ (type) hoặc dán (paste) từ vựng hay câu tiếng Anh của riêng bạn vào và để ứng dụng giúp bạn luyện phát âm hoặc nói chúng một cách chính xác nhất.

Với ứng dụng này, chỉ cần mỗi ngày từ 10 đến 15 phút học, bạn sẽ thấy kỹ năng tiếng Anh của mình được cải thiện một cách rõ rệt hằng tuần thông qua cách thức đo lường mức độ tiến bộ của chúng tôi.

Bên cạnh kỹ năng tiếng Anh thuyết trình, ứng dụng này cũng rất hữu ích để rèn luyện hội thoại tiếng Anh văn phòng, tiếng Anh giao tiếp hàng ngày trong công việc cũng như tiếng Anh thương mại.

Các bí quyết chuẩn bị slides và trình bày bài thuyết trình quan trọng nhất sẽ được cung cấp trong phần BÍ QUYẾT.

Bạn còn chờ gì nữa ? Cài đặt và trải nghiệm nó ngay thôi.
Speaking English fluently is not difficult, what you need is:
English vocabulary to listen to understand the content correctly.
Learning English with complete sentence (because people say complete sentences without saying word for word)
Speaking English with a complete sentence to speak fluently (not translate English into Vietnamese or vice versa)
English grammar should focus only when you learn to read, write (you will not have time to think about grammar while you are saying)
Effective way to learn English is compliant natural process: listening => understanding => repartee
This application using all the above tips to help you speak English fluently.

-----

Presented in English is essential for you to study or work?
You want to have a good job at companies with foreign investment or multinational corporations?
Use English for presentations to colleagues, partners Alien is one of the requirements of the job you are doing?
Presentation skills and your English needs to be improved to increase the advantage to assert themselves on the road and fast career advancement?
Your English skills are not sufficient to make the presentation in English?

This application will help you solve the problem by improving your English ability, especially for the purpose of implementing the presentation.

In addition, the application also codifies the basic steps to make a presentation to support you fully prepared and effective for a successful presentation.

Applications include lessons:

     + INTRODUCTION
     + INTRODUCTION ENGAGED
     + THE PRESENTATION SESSION
     + DATA, IMAGES
     + Conclusion
     + THE ENQUIRY

Each lesson set of essential English phrases commonly used for the specific purpose of each respective post, help you prepare for and confidence in an orderly presentation has been arranged in advance.

You can practice listening through the "Reading English" and heard / understood by the method of Effortless English toggle through functions corresponding Vietnamese translation.

Vietnam is bilingual English learning method used most effectively to support you hear / understand a natural manner which Effortless English
NO need to use a dictionary,
NO need to learn vocabulary,
NO need to learn grammar.

Measure how well an advanced degree is mentioned in the "How to study" in the main menu of the application.

Exercise function (practice English listening) will assist you listening, understanding, speaking complete sentences, which is fundamental to be able to communicate fluently in English.

Function CHECK (English listening test) will assist you to check the complete sentence has been presented in the lessons and in the exercise.

SPEAK ENGLISH TRAINING function 360 (practice speaking English) will support you practice pronouncing any words or speaking any English at all you want. Just type (type) or paste (paste) English vocabulary or sentence into your own applications and to help you practice pronouncing or said they most accurately.

With this app, just every day from 10 to 15 minutes to learn, you will find your English skills improved dramatically every week through a way of measuring the level of our progress.

Besides English skills presentations, this application is also useful to practice English conversation office, everyday English in their work as well as business English.

The secret of slides prepared and presented the most important presentations will be provided in the SECRET.

What are you waiting for ? Install and experience it soon enough. 

App ChangeLog

App Screens

Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt App Screen 1Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt App Screen 2Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt App Screen 3Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt App Screen 4Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt App Screen 5Tiếng Anh thuyết trình song ngữ Anh Việt App Screen 6

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,com.InnovativeK.ThuyetTrinhSongNguAnhViet.apk Was Risky.Detected 2 From 55 Scan.
Scan Stats:confirmed-timeout:0|failure:0|harmless:0|malicious:2|suspicious:0|timeout:1|type-unsupported:9|undetected:63|
Name:
SHA-1:d0dd3c7103f7ce1fc86926cd240b0460379ce1c0
SHA-256:fb45626d3bba6008f1ca5ad2a1a648815b2e5d6871f5817694bb54eb6a5d5463
SSDEEP:786432:raAwFRKVIWyKSCC7ggJnqUbYN3dxE3MIIt6khCdH:mFAfSCsJnqGYPK3MIcdCN
File type:Android
Magic:Zip archive data, at least v2.0 to extract
File size:27358799
Uncompressed Size:82969510
Contained Files	:326
Contained Files By Type:MF:1,RSA:1,SF:1,dex:1,dll:12,png:8,so:6,xml:2,zip:7,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Allows an application to view the status of all networks.
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE: Allows an application to view the information about the status of Wi-Fi.
android.permission.INTERNET: Allows an application to create network sockets.
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

view Wi-Fi connections
Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

Certificate

Certificate Issuer:O:InnovativeK
Certificate Subject:O:InnovativeK

Activities

com.startapp.android.publish.list3d.List3DActivity
com.startapp.android.publish.AppWallActivity
com.androidnative.AndroidNativeBridge
com.unity3d.player.UnityPlayerActivity
com.unity3d.player.UnityPlayerNativeActivity
com.unity3d.player.VideoPlayer
com.facebook.LoginActivity
com.facebook.unity.FBUnityLoginActivity
com.facebook.unity.FBUnityDeepLinkingActivity
com.appnext.appnextinterstitial.InterstitialActivity
com.appbrain.AppBrainActivity
com.google.android.gms.ads.AdActivity

Services

com.appnext.appnextinterstitial.DownloadService
com.appbrain.AppBrainService

Receivers

com.appbrain.ReferrerReceiver

Interesting Strings

http://
http://192.168.
http://admin.appnext.com/AdminService.asmx/
http://admin.appnext.com/AdminService.asmx/SetOpenV1
http://applift-a.apptornado.com
http://applift-a.apptornado.com,http://applift-b.apptornado.com
http://d1byvlfiet2h9q.cloudfront.net/InApp/resources/adInformationDialog3.html
http://hostname/?
http://play.google.com
http://plus.google.com/
http://schema.org/ActivateAction
http://schema.org/ActiveActionStatus
http://schema.org/AddAction
http://schema.org/BookmarkAction
http://schema.org/CommunicateAction
http://schema.org/CompletedActionStatus
http://schema.org/FailedActionStatus
http://schema.org/FilmAction
http://schema.org/LikeAction
http://schema.org/ListenAction
http://schema.org/PhotographAction
http://schema.org/ReserveAction
http://schema.org/SearchAction
http://schema.org/ViewAction
http://schema.org/WantAction
http://schema.org/WatchAction
http://schemas.android.com/apk/lib/com.appbrain
http://schemas.android.com/apk/lib/com.google.android.gms.plus
http://sdk.appbrain.com,http://sdk-b.apptornado.com
http://www.dummy.com
http://www.google-analytics.com
http://www.google.com
http://www.startappexchange.com
http://www.startappexchange.com/1.3/getads
http://www.startappexchange.com/1.3/getadsmetadata
http://www.startappexchange.com/1.3/gethtmlad
http://www.startappexchange.com/1.3/trackdownload
http://www.startappexchange.com/tracking/adClick
http://www.startappexchange.com/tracking/adImpression?
https://
https://accounts.google.com
https://admin.appnext.com/tools/sdkhtml/rewarded/index197.html?id=
https://admin.appnext.com/tools/sdkhtml/video/index197.html?id=
https://csi.gstatic.com/csi
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_banner.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_expanded_banner.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_interstitial.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/sdk-core-v40.html
https://login.live.com
https://login.yahoo.com
https://play.google.com
https://play.google.com/store/apps/
https://ssl.google-analytics.com
https://twitter.com
https://www.facebook.com
https://www.google-analytics.com
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.apps
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/games.firstparty
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me
https://www.googleapis.com/auth/plus.moments.write
https://www.googleapis.com/games/v1management/achievements/
https://www.googleapis.com/games/v1management/leaderboards/
https://www.googletagmanager.com
https://www.linkedin.com
https://www.paypal.com

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. guest-avatar

  Good

 2. guest-avatar

  Phan mem hay huu ich. Cam on nhieu

 3. guest-avatar

  Thanh Sang Nguyễn

  2016-11-07T02:12:38.961Z

  It is really helpful to all learning representation

 4. guest-avatar

  Useful

 5. guest-avatar

  Huy Sơn Nguyễn

  2016-10-27T22:31:08.217Z

  Goo

 6. guest-avatar

  Very useful

 7. guest-avatar

  Hay lawms

 8. guest-avatar

  I love it

 9. guest-avatar

  Very useful app.

 10. guest-avatar

  Ngọc Tâm Đoàn

  2016-01-02T10:18:02.905Z

  Thanks for making this.

 11. guest-avatar

  useful app

 12. guest-avatar

  The best

 13. guest-avatar

  Bai So Lieu va Hinh Anh rat huu ich, ko the tim dc o dau khac cach noi may cau tieng Anh nhu vay.

 14. guest-avatar

  Hoc tieng Anh voi ung dung song ngu Anh Viet la cach hoc don gian va hieu qua nhat. Cam on tg.

 15. guest-avatar

  I loved it

 16. guest-avatar

  Not bad

 17. guest-avatar

  This app very useful for us whom need to improve the prezentation skill. Thanks so much!

 18. guest-avatar

  Good

 19. guest-avatar

  Thanks for making this soft.

 20. guest-avatar

  Nội dung rất hay, cảm ơn tác giả nhiều!

 21. guest-avatar

  Trieu Thinh Phat

  2014-12-29T02:54:35.506Z

  Hung ho

 22. guest-avatar

  Very good

 23. guest-avatar

  Dac Dang Nguyen

  2014-11-24T03:31:30.138Z

  Rat dang de down.

 24. guest-avatar

  谢谢作家

 25. guest-avatar

  It's very helpful for those who need to make presentations using English

 26. guest-avatar

  rat bo ich

 27. guest-avatar

  Phangnghianghianghia nghianghianghianghia

  2014-11-20T02:08:06.620Z

  App hay