Ruženec Slovensky Text APK

Version 1.0 - godbless.ruzenec.slovensky.txt
Last updated: Sat, 22 Aug 2020 19:44:00 UTC
godbless,ruzenec,slovensky,lifestyle,ruženec,text:

Ruženec Slovensky Text apk

APP Information

Download Version 1.0 (1)
Apk Size1.15 MB
App Developercpp
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.0.x and up
App Packagegodbless.ruzenec.slovensky.txt.apk
MD51db326211d673854c0f72d668490bf58
Rate5
Website https://prayerapps101.blogspot.com/

Download Ruženec Slovensky Text 1.0 APK

App Description

Ruženec Slovensky Text is godbless,ruzenec,slovensky,lifestyle,ruženec,text, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit cpp website who developed it. godbless.ruzenec.slovensky.txt.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.0.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.0 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 1+ times on store. You can also download godbless.ruzenec.slovensky.txt APK and run it with the popular Android Emulators.

Modlitba svätého ruženca

Svätý ruženec má tri časti s jednotlivými tajomstvami:

radostný ruženec
bolestný ruženec
slávnostný ruženec.

V roku 2002 Svätý Otec Ján Pavol II. stanovil ďalšiu časť svätého ruženca ruženec svetla.

Modlitba svätého ruženca začína prežehnaním sa a znamením kríža, modlitbou Verím v Boha, Otče náš, 3x Zdravas' Mária s vloženými prosbami pre jednotlivé tajomstvá a modlitbou Sláva Otcu. Potom nasledujú modlitby 5 desiatkov s jednotlivými tajomstvami. Každý desiatok začína modlitbou Otče náš, 10x Zdravas' Mária s tajomstvom, Sláva Otcu a končí fatimskou modlitbou Ó, Ježišu.

Modlitbu svätého ruženca môžeme zakončiť modlitbou Zdravas' Kráľovná a znamením kríža.

Radostný ruženec
Prosby:

1. ktorý nech rozmnožuje vieru našu

2. ktorý nech posilňuje nádej našu

3. ktorý nech roznecuje lásku našu

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1. ktorého si Panna z Ducha Svätého počala /pokora/ (Lk 1, 26-38)

2. ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila /láska k blížnemu/ (Lk 1, 39-56)

3. ktorého si v Betleheme porodila /duch chudoby/ (Lk 2, 1-21)

4. ktorého si v chráme obetovala (Lk 2, 22-40)

5. ktorého si v chráme našla /poslušnosť, čistota/ (Lk 2, 41-51)

Bolestný ruženec

Prosby:

1. ktorý nech osvecuje rozum náš

2. ktorý nech posilňuje vôľu našu

3. ktorý nech posilňuje pamäť našu

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1. ktorý pre sa nás krvou potil /ľútosť nad našimi hriechami/ (Lk 22, 39-46; Mt 26, 36-56; Mk 14, 32-52; Jn 18, 1-11)

2. ktorý pre nás bičovaný bol /odpustenie našej zmyselnosti/ (Mt 27, 26; Mk 25, 15; Jn 19,1)

3. ktorý pre nás tŕním korunovaný bol /odpustenie našich hriešnych túžob/ (Mt 27, 27-31; Mk 15, 16-20)

4. ktorý pre nás kríž niesol /znášanie našich ťažkostí/ (Lk 23, 26-30; Mt 27, 32)

5. ktorý pre nás ukrižovaný bol /väčšia láska k Bohu a dušiam/ (Lk 23, 33-44; Mt 27, 33-56; Mk 15, 21-41; Jn 19, 17-37)

Slávnostný ruženec

Prosby:

1. ktorý nech usporaduje myšlienky naše

2. ktorý nech riadi slová naše

3. ktorý nech spravuje myšlienky naše

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):

1. ktorý slávne z mŕtvych vstal /viera v Božiu Lásku/ (Lk 24, 1-12; Mt 28, 5-8; Mk 16, 5-14)

2. ktorý slávne na nebesia vstúpil /túžba po nebi/ (Lk 24, 50-53; Mk 16, 19-20; Sk 1, 4-11)

3. ktorý nám Ducha Svätého zoslal /príchod Ducha Svätého do našich sŕdc/ (Sk 2, 1-13)

4. ktorý ťa, Panna, do neba vzal /milosť dobrej smrti/ (Zj 12, 14-16)

5. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval /veľká úcta k Panne Márii/ Zj 12, 1-3)

Ruženec svetla

Prosby:

1. ktorý nech je Svetlom nášho života

2. ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou

3. ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy

Tajomstvá:
1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie (Mt 3, 13-17; Lk 3, 22; Mk 3, 35)
2. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru (Jn 2, 1-11)
3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie Mt 4, 12-17, 23-24)
4. ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia (Mt 17, 1-9)
5. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti (Mt 26, 26-29)
Prayer of the Holy Rosary
 

The Holy Rosary has three parts with individual mysteries:

joyful rosary
painful rosary
festive rosary.

In 2002, the Holy Father John Paul II. set another part of the holy rosary of the Rosary of Light.

 

The prayer of the holy rosary begins with blessing and the sign of the cross, prayer I believe in God, our Father, 3x Zdravas' Mária with invitations to individual mysteries and the prayer of Glory the Father. Then there are prayers of 5 tithes with individual mysteries. Every tenth begins with the prayer of our Father, 10x Healthy 'Mary with mystery, Glory of Father, and ends with the Fatima Prayer O, Jesus.

We can end the prayer of the Holy Rosary with the prayer of the "Queen of the Cross" and the sign of the cross.

 

Joyful Rosary
supplications:

1. Who will multiply our faith

2. who will strengthen our hope

3. Who will stir up our love

 

Mysteries / Fruits of Secrets / (Text in Holy Scripture):

1. Whom the Virgin of the Holy Spirit has begun (humble) (Lk 1: 26-38)

2. whom he wore during his visit to Elizabeth / love to the neighbor (Lk 1, 39-56)

3. whom she bore in Bethlehem (spirit of poverty) (Lk 2, 1-21)

4 whom thou hast sacrificed in the temple (Lk 2: 22-40)

5. whom you found in the temple / obedience, purity / (Lk 2, 41-51)

 

 

Painful rosary

supplications:

1 which shall enlighten our understanding

2. Who will strengthen our will

3. which will strengthen our memory

 

Mysteries / Fruits of Secrets / (Text in Holy Scripture):

1. who hath consumed us with blood / sorrow for our sins, (Lk 22: 39-46, Mt 26, 36-56, Mk 14, 32-52, Jn 18, 1-11)

2. which was whipped for us / forgiveness of our sensuality (Mt 27:26; Mk 25: 15; Jn 19: 1)

3. Who has been crowned for us by forgiveness of our sinful desires (Mt 27: 27-31, Mk 15, 16-20)

4. Who forsaken us for the Cross / bearing our difficulties (Lk 23, 26-30, Mt 27, 32)

5. Who was crucified for us (greater love for God and souls) (Lk 23: 33-44, Mt 27: 33-56, Mk 15: 21-41, Jn 19, 17-37)

 

 

Festive rosary

supplications:

1. Who will organize our thoughts

2. Who will guide our words

3. who does not manage our thoughts

 

Mysteries / Fruits of Secrets / (Text in Holy Scripture):

1. who is celebrated from the dead risen / faith in God's Love (Mk 24, 5-8, Mk 16, 5-14)

2. who celebrates the heaven entered (desire for heaven) (Lk 24, 50-53, Mk 16, 19-20, Acts 1, 4-11)

3. Who has sent the Holy Spirit to us / the coming of the Holy Spirit into our hearts (cf. 2: 1-13)

4. Who has taken you, O Virgin, to heaven, the good grace of death (Rev. 12: 14-16)

5. Who, the Virgin, crowned you in the heavens / a great reverence for the Virgin Mary / Rev. 12, 1-3)

 

 

Light rosary

supplications:

1. which let it be the Light of our life

2. Who will heal us with merciful love

3. Who will take us to eternal glory

 

mysteries:
1. who was baptized in Jordan and began to perform publicly (Mt 3: 13-17, Lk 3:22, Mk 3:35)
2. Who, by the miracle of Cana Galilean, opened the heart of the disciples for faith (John 2: 1-11)
3. who declared the kingdom of God and called the people to repentance Mt 4, 12-17, 23-24)
4. Who showed up in divine glory on the transfiguration (Mt 17: 1-9)
5. who gave himself for food and drink in the altar (Mt 26: 26-29)
 

App ChangeLog

  • Ruženec Slovensky Text

App Screens

Ruženec Slovensky Text App Screen 1Ruženec Slovensky Text App Screen 2Ruženec Slovensky Text App Screen 3Ruženec Slovensky Text App Screen 4Ruženec Slovensky Text App Screen 5

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.WAKE_LOCK
android.hardware.faketouch
android.hardware.screen.portrait
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

Older Versions

More Android Apps to Consider