PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje APK

Version 1.0.8 - info.podatnik.pit.app
Last updated: 2020-08-03
info,podatnik,finance:

PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje apk

APP Information

Download Version 1.0.8 (12)
Apk Size50.55 MB
App DeveloperPodatnik.info
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.4.x and up
App Packageinfo.podatnik.pit.app.apk
MD56af24fc804c0108c294a35a228b41e49
Rate5
Website https://pitapp.pl

Download PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje 1.0.8 APK

App Description

PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje is info,podatnik,finance, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Podatnik.info website who developed it. info.podatnik.pit.app.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.4.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.0.8 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 0+ times on store. You can also download info.podatnik.pit.app APK and run it with the popular Android Emulators.

PIT APP od Podatnik.info to pierwszy program do rozliczania PIT on line, która pozwala na rozliczenie podatku za 2018 w telefonie za pomocą zdjęcia. Rozlicz e PITy 2018 bez marnowania czasu na formularze. PIT37 wypełnisz za pomocą kilku kliknięć! 

Dlaczego warto skorzystać z PIT APP? 

- rozliczenie PIT na podstawie zdjęcia – nie trać czasu na przepisywanie informacji z dokumentów. Wystarczy, że zrobisz zdjęcie PIT11, a aplikacja sama rozliczy PIT37.

- miliony rozliczonych Polaków – z oprogramowaniem Podatnik.info rozliczyło się ponad 9 milionów podatników. 

- samodzielne rozliczenie – Nie musisz posiadać fachowej wiedzy jak rozliczyć PIT 11 online, ani prosić nikogo o pomoc.

- intuicyjny interfejs stworzony z myślą o telefonach .

- bezpieczeństwo – aplikacja została zaprojektowana w oparciu o rozwiązania Ministerstwa Finansów. 

- łatwy dostęp do danych – wszystkie edeklaracje przechowywane są w chmurze, dzięki czemu możesz do nich w każdej chwili zajrzeć. 

- aplikacja jest bezpłatna.

Jak rozliczyć PIT za 2018? 
Wypełnianie deklaracji nie musi kojarzyć się z godzinami tkwienia w skomplikowanych formularzach. Zamiast tego rozlicz PITy 2018 za pomocą zdjęcia. Aby rozliczyć PIT37, wystarczy tylko:

1. Zrobić zdjęcie PITów od pracodawcy lub zleceniodawcy

2. Sprawdzić zeskanowane dane

3. Wybrać ulgi

4. I gotowe!

Twoje ePITy online zostaną wysłane do Ministerstwa Finansów, a Ty pobierzesz UPO w dogodnym dla siebie momencie. Rozlicz PIT online z PIT APP!

Łatwe rozliczenia 

Rozliczenie PIT online jeszcze nigdy nie były tak proste! PIT APP to program do rozliczania PIT 2018 w telefonie. Przekonaj się, jak łatwo możesz wypełnić deklarację podatkową PIT 37 online. Nie wymaga to fachowej wiedzy, ponieważ po zrobieniu zdjęcia rozliczeniem zajmie się PIT APP. Rozlicz swój podatek dochodowy i poleć nas znajomym. Oni też mogą szybko rozliczyć PIT 2018 online w aplikacji PIT APP.

Bezpieczeństwo 

Twoja elektroniczna deklaracja zostanie przekazana do Ministerstwa Finansów, co jest gwarancją bezpieczeństwa danych rozliczenia PIT 2018. W dowolnym momencie możesz również pobrać potwierdzenie doręczenia formularza. 

Skorzystaj z PIT APP

Urząd Skarbowy to godziny kolejkach, a dostępne programy do PITów są mało intuicyjne? Wypełnij swoją deklarację PIT2018 online, robiąc zdjęcie swojego PITu. Wypróbuj najszybszy program do PIT 2019 online. Aplikacja policzy wszystko za ciebie. 

Pamiętaj, jeśli zbliża się termin rozliczeń deklaracji PIT, nie marnuj czasu na wypełnianie tabelek. Z PIT APP Twoja e deklaracja podatkowa będzie wypełniona i wysłana do Ministerstwa Finansów online w kilkadziesiąt sekund! Dzięki PIT APP złożysz wymagany przez Ministerstwo Finansów PIT 37 bez stresu i ryzyka.

Potrzebujesz rozliczyć inny PIT niż PIT-37? Wejdź na http://pit.podatnik.info przez komputer i skorzystaj z darmowego programu do rozliczania PIT na Windows, Mac lub Linux, lub rozlicz się w przeglądarce.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.
PIT APP from Podatnik.info is the first online PIT clearing program that allows you to settle the tax for 2018 in your phone using a photo. Settle PITs 2018 without wasting time on forms. PIT37 can be filled in with a few clicks! 

Why is it worth using the PIT APP? 

- PIT settlement based on photo - do not waste time rewriting information from documents. All you have to do is take a picture of PIT11 and the application will settle PIT37 itself. 

- millions of Poles settled - over 9 million taxpayers settled with Podatnik.info software. 

- self-settlement - You do not need to have a professional knowledge of how to settle PIT 11 online or ask anyone for help. 

- an intuitive interface designed for phones . 

- security - the application has been designed based on the solutions of the Ministry of Finance. 

- easy access to data - all edits are stored in the cloud, so you can look at them at any time. 

- the app is free . 

How to settle PIT for 2018? 
Filling out the declaration does not have to be associated with the hours of stuck in complicated forms. Instead, settle PITs 2018 using the photo. To settle PIT37, all you need is: 

1. Take a picture of the PIT from the employer or the principal 

2. Check the scanned data 

3. Choose a discount 

4. And it's ready! 

Your online ePITs will be sent to the Ministry of Finance, and you will collect the UPO at a convenient time. Settle a PIT online with PIT APP! 

Easy billing 

Online PIT settlement has never been easier! PIT APP is a program for settling PIT 2018 in your phone. See for yourself how easy it is to complete a PIT 37 tax declaration online. It does not require professional knowledge, because after taking a photo the settlement will take care of the PIT APP. Settle out your income tax and send us a friend. They can also quickly settle PIT 2018 online in the PIT APP application. 

Security 

Your electronic declaration will be forwarded to the Ministry of Finance, which guarantees the security of the PIT 2018 settlement data. You can also download the confirmation of the form delivery at any time. 

Use PIT APP 

The Tax Office is queuing hours and the available PIT programs are not very intuitive? Fill out your PIT2018 online declaration by taking a picture of your PIT. Try the fastest program to PIT 2019 online. The application will count everything for you. 

Remember, if the date of settling PIT declarations is approaching, do not waste time filling in the tables. With the PIT APP your e-tax declaration will be completed and sent to the Ministry of Finance online in several dozen seconds! Thanks to PIT APP, you will be required by the PIT Ministry of Finance 37 without stress and risk. 

Do you need to settle a different PIT than PIT-37? Go to http://pit.podatnik.info via a computer and use the free PIT settlement program on Windows, Mac or Linux, or settle in your browser.

This program does not allow free selection and transfer of 1% personal income tax to a selected public benefit organization.
 

App ChangeLog

  • Aktualizacja PIT 2019/2020

App Screens

PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje App Screen 1PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje App Screen 2PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje App Screen 3PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje App Screen 4PIT APP - rozlicz PITy online jako e deklaracje App Screen 5

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.CAMERA
android.permission.FLASHLIGHT
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
info.podatnik.pit.app.permission.C2D_MESSAGE
android.hardware.camera
android.hardware.camera.autofocus
android.hardware.faketouch
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.wifi
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

view Wi-Fi connections
Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

take pictures and videos
Allows the app to take pictures and videos with the camera. This permission allows the app to use the camera at any time without your confirmation.

control flashlight
Allows the app to control the flashlight.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

read the contents of your SD card
Allows the app to read the contents of your SD card.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Older Versions

More Android Apps to Consider