ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) 1.7 (1057)

com.lankalotteryresults.ticketslkcmapps.apk, developed by Codemaster Apps.
Last updated: Sun, 17 Jan 2021 19:31:23 UTC

.

Download ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) 1.7:App V.1.7 (2020.07.25) *Push notification App V.1.6 (2020.04.30) *New UI *Daily Lottery Updates App V.1.4 (2020.02.06) ★Added Daru Diri Samapatha New Lottery (දරු දිරි සම්පත ) ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල එසැණින් දැනගන්න ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට/ ටැබ්ලටයට අදම ස්ථාපනය කර ගන්න.

ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) File Information

 • Version: 1.7 (1057)
 • File size: 4.88 MB
 • Uploaded: Sun, 17 Jan 2021 19:31:23 UTC
 • Minimum Android version: Android 4.1.x and up
 • MD5: e06ac5dbe6a4f8352d0705204af47d7d
 • SHA1: E44763A669EAE706121C8FC5370094659A310C9B
 • Developer: Codemaster Apps

Download ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) 1.7 APK 1057

ChangeLog

What's new in 1.7 (1057) ?
 • App V.1.7 (2020.07.25)
 • *Push notification
 • App V.1.6 (2020.04.30)
 • *New UI
 • *Daily Lottery Updates
 • App V.1.4 (2020.02.06)
 • ★Added Daru Diri Samapatha New Lottery (දරු දිරි සම්පත )
 • ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල එසැණින් දැනගන්න ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට/ ටැබ්ලටයට අදම ස්ථාපනය කර ගන්න.

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_APP_BADGE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
com.lankalotteryresults.ticketslkcmapps.permission.C2D_MESSAGE
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
com.sec.android.provider.badge.permission.READ
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
android.hardware.wifi

Other Versions

More Android Apps to Consider