ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) 1.6 (1054)

com.lankalotteryresults.ticketslkcmapps.apk, developed by Codemaster Apps.
Last updated: Wed, 25 Jan 2023 2:41:49 UTC

.

Download ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) 1.6:App V.1.6 (2020.04.30) *New UI *Daily Lottery Updates App V.1.4 (2020.02.06) ★Added Daru Diri Samapatha New Lottery (දරු දිරි සම්පත ) ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල එසැණින් දැනගන්න ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට/ ටැබ්ලටයට අදම ස්ථාපනය කර ගන්න.

ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) File Information

 • Version: 1.6 (1054)
 • File size: 4.51 MB
 • Uploaded: Wed, 25 Jan 2023 2:41:49 UTC
 • Minimum Android version: Android 4.1.x and up
 • MD5: 1a869260ca74697175bb3f486249395d
 • SHA1: E44763A669EAE706121C8FC5370094659A310C9B
 • Developer: Codemaster Apps

Download ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) 1.6 APK 1054

ChangeLog

What's new in 1.6 (1054) ?
 • App V.1.6 (2020.04.30)
 • *New UI
 • *Daily Lottery Updates
 • App V.1.4 (2020.02.06)
 • ★Added Daru Diri Samapatha New Lottery (දරු දිරි සම්පත )
 • ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල එසැණින් දැනගන්න ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට/ ටැබ්ලටයට අදම ස්ථාපනය කර ගන්න.

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.WAKE_LOCK
android.hardware.wifi

Other Versions

More Android Apps to Consider