Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự APK

Version lich-van-su-2016 - vk.amlich.lichvansu.vankhan.thoitiet.ghichu
Last updated: Sun, 29 Mar 2020 0:07:10 UTC
amlich,lichvansu,vankhan,thoitiet,ghichu,personalization,lịch,vạn,sự,văn,khấn

See horoscopes for life - Calendar of the 2021 Van Khanh - Gia Tien - New Year most complete.

Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự apk

APP Information

Download Version lich-van-su-2016 (2)
Apk Size5.26 MB
App Developercpp
Malware CheckTRUSTED
Install on Android3.2.x and up
App Packagevk.amlich.lichvansu.vankhan.thoitiet.ghichu.apk
MD5d1193a0d4cdc73d9a2762b20374b2ffc
Rate5
Website http://daovanganxu.com

Download Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự lich-van-su-2016 APK

App Description

Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự is amlich,lichvansu,vankhan,thoitiet,ghichu,personalization,lịch,vạn,sự,văn,khấn, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit cpp website who developed it. vk.amlich.lichvansu.vankhan.thoitiet.ghichu.apk apps can be downloaded and installed on Android 3.2.x and higher Android devices. The Latest Version of lich-van-su-2016 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 35+ times on store. You can also download vk.amlich.lichvansu.vankhan.thoitiet.ghichu APK and run it with the popular Android Emulators.

- Xem tử vi trọn đời - Lịch vạn sự 2021 Văn khấn - Gia Tiên - Năm Mới một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu, Thời Tiết hiện tại. Ứng dụng Lịch Vạn Sự 2021 duy nhất dự đoán Tốt - Xấu từng giờ trong ngày theo ngày sinh của bạn!

Các tính năng của Lich Vạn Sự - Văn khấn 2021
- Tính năng Dự Báo Thời Tiết tại thành phố của bạn ( Phần mềm tự động xác định thành phố hiện tại của bạn và hiện thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, mây quang đãng hay mưa bão ...)
- Tính năng widget ngoài màn hình chính.

Ứng dụng Xem Tu Vi Tron Doi -Tu Vi 2021 mới nhất - tốt nhất - chính xác nhất là ứng dụng tử vi xem ngày tốt, giờ tốt theo ngày sinh và tên đầy đủ của bạn. Xem tử vi mỗi ngày, xem giờ tốt xấu hàng ngày. 

Ứng dụng bao gồm các chức năng:
+ Xem tử vi trọn đời : Tóm lượt cuộc đời và các mốc sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe.
+ Xem tử vi năm Bính Thân 2021
+ Xem tử vi theo tên tuổi của bạn
+ Xem tử vi từng ngày, từng giờ
+ Xem tử vi giờ tốt giờ xấu trong ngày.

- Hơn 100 bài văn khấn Tết - Tất Niên - Năm Mới được bố cục thành từng loại đễ dễ dàng tìm kiếm:

1,Văn khấn Tết - Ông Công Ông Táo - Tất Niên
2,Cúng Khai trương cửa hàng
3,Cúng Nhập Trạch
4,Cúng Động Thổ
5,Khánh thành nhà thờ tổ
9,Cúng giỗ thường
10,"Cúng Lễ Khai Trương công ty, văn phòng, cửa hàng"
6,Cúng ngày rằm
11,Cúng lễ mộ ngày 30 tết
8,"Cúng ngày 1, 15 hàng tháng"
12,Cúng giao thừa
7,Cúng ngày 3 hoặc 7
14,Cúng tổ tiên ngày mồng 1 tết
15,Cúng thần linh trong ngày mồng 1 tết
16,Cúng giao thừa trong nhà
17,Cúng cô hồn
18,"Cúng xe ô tô, mô tô mới mua"
13,Văn khấn khi cưới gả
19,Lễ đầy tháng – thôi nôi cho bé
20,"Văn khấn trong lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)"
21,Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ
22,Văn khấn lễ Cải Cát
23,Văn khẫn lễ Thượng Thọ
24,Văn khấn dâng sao - cúng sao giải hạn
25,Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch
26,Văn khấn lễ tân gia (Ăn mừng nhà mới)
27,Văn khấn lễ nhập trạch - Dọn vào nhà mới
28,"Bài văn khấn Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn"
29,Văn khấn Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)
30,Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)
31,Bài văn khấn Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)
32,Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)
33,Bài văn khấn theo Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)
34,Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu
35,"Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường"
36,Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường
37,Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)
38,Văn cúng ngày giỗ đầu
73,Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới)
39,Văn khấn chính ngày Giỗ Đầu
40," Văn khấn khi cúng giỗ"
41,Văn khấn cầu tự
42,"Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu"
43,Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho
44,Văn khấn lễ Đức Thánh Trần
45,Văn khấn ban Công Đồng
46,Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu
47,"Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu"
48,Văn khấn xin giải trừ bệnh tật
49,Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)
50,Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)
...
Và còn rất nhiều bài văn khấn nữa chờ bạn khám phá.
- View horoscope for life - Calendar of the 2021 Van Khanh - Gia Tien - New Year a best Vietnamese Calendar application is an indispensable utility in daily life, helping you easily look up the date information Yin and Yang, see the good - bad day, the current Weather. The only Great Calendar 2021 app that predicts Good - Bad every hour of the day according to your birthday!

Features of Lich Van Su - Literature 2021
- Weather Forecast feature in your city (The software automatically determines your current city and shows information about temperature, humidity, wind, clear cloud or rainstorm ...)
- Widgets feature outside the home screen.

Latest Horoscope Watch app - best Vi 2021 - most accurate is horoscopes application to see the good day, good time according to your birthday and full name. See horoscope every day, see the good and bad times daily.

The application includes the following functions:
+ See horoscope for life: Summary of life and career milestones, love, health.
+ See the horoscopes in the Year of the Monkey in 2021
+ See horoscope according to your name
+ See horoscopes day by day, hourly
+ See horoscopes for good hours and bad hours of the day.

- More than 100 New Year - New Year - New Year vows are organized into categories for easy search:

1, Literary New Year - Mr. Cong Ong Apple - New Year
2, Offering Opening stores
3, Offer to Trach
4, Groundbreaking
5, Inauguration church
9, Common death anniversary
10, "Offering the Opening Ceremony of companies, offices, shops"
6, worship on the full moon
11, Offering a grave ceremony on the 30th New Year
8, "Offer 1, 15 monthly"
12, Eve Eve
7, Offer on 3 or 7
14, Ancestor worship on the first day of the New Year
15, Spiritual offerings on the first day of the New Year
16, Eve Eve in the house
17, Soul worship
18, "New car and motorcycle offering"
13, Van vow when married
19, Feast of the month - cradle for baby
20, "The profession of worship in Mu ceremony (Full of Cu, full of months, full of years)"
21, Inauguration ceremony, the Prayer procession for the priesthood and the announcement of Tien To
22, Inauguration ceremony of Cai Cat
23, Van Thuong ceremony
24, Van professed rising stars - cozy star resolution
25, Inauguration ceremony of the circuit
26, New Year's Prayer Worship (Celebrating a New Home)
27, Inauguration ceremony ceremony - Moving into a new home
28, "A profession of vow When moving, when major repairs are required"
29, Inauguration Letter of Mid-Autumn Festival (Full Moon Day in August)
30, Trung Nguyen New Year (Full Moon Day in July)
31, Inaugural Lunar New Year Day (May 5)
32, Lunar New Year Festival (March 3)
33, The vows made by Tiet Thanh minh (From the 5th to the 10th of March)
34, Ceremony of offering stars to the Lunar New Year Festival
35, "The Earth Worship of Gods, Gods, Dragons, and the Gods on Ordinary Day"
36, Van Khanh Gia first day Tien Thuong
37, Worship of the Day of the End (Great Wall)
38, Van worship on the first death anniversary
73, Hạ Nguyên Festival (New Rice Festival)
39, The main vow of the First Commemoration Day
40, "A vow to pray for death anniversary"
41, Van prayed himself
42, "Van Hoang's prayer at Dinh, Temple and Mieu"
43, Worship at Ba Chua Kho temple
44, Worship of Holy Tran
45, Office of the Council Council
46, Worship of the Holy Trinity
47, "The profession of worship at Dinh, Temple and Mieu"
48, Proclamation for disease elimination
49, Inauguration ceremony of Ksitigarbha Bodhisattva
50, Worship of Avalokiteshvara Bodhisattva (Guan Yin Buddha)
...
And there are many more prose texts waiting for you to discover.
 

App ChangeLog

  • Xem tử vi trọn đời - Lịch vạn sự 2016 Văn khấn - Gia Tiên Năm Mới là một ứng dụng Xem Tu Vi và Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu, Thời Tiết hiện tại. Ứng dụng Lịch Vạn Sự 2016 duy nhất dự đoán Tốt - Xấu từng giờ trong ngày theo ngày sinh của bạn!
  • - Hơn 100 bài văn khấn Tết - Tất Niên - Năm Mới được bố cục thành từng loại đễ dễ dàng tìm kiếm.

App Screens

Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự App Screen 1Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự App Screen 2Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự App Screen 3Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự App Screen 4Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự App Screen 5Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự App Screen 6Xem Tu Vi Tron Doi Lịch Vạn Sự App Screen 7

D1193A0D4CDC73D9A2762B20374B2FFC
Name:vk.amlich.lichvansu.vankhan.thoitiet.ghichu.apk

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,vk.amlich.lichvansu.vankhan.thoitiet.ghichu.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:harmless:0|type-unsupported:8|suspicious:0|confirmed-timeout:0|timeout:0|failure:0|malicious:0|undetected:62|
Name:D1193A0D4CDC73D9A2762B20374B2FFC
Name:vk.amlich.lichvansu.vankhan.thoitiet.ghichu.apk SHA-1:4381d964210c3665a53292181f802e185a15f096 SHA-256:a6d0d9735e2a72cb3fa7236b919e29bae7cd16648d08dfffc42afd6f8e9258d7 SSDEEP:98304:P04MHyBHu69grI2kyEfpx+iDd9wjkXAhipn5bpkAks5Yt4YUSbbSK:Px+b69geyqeG95zkEYPTf File type:Android Magic:Zip archive data, at least v2.0 to extract File size:5516427 Uncompressed Size:10311222 Contained Files :655 Contained Files By Type:xml:115,dex:1,MF:1,RSA:1,jpg:6,SF:1,TTF:1,png:439,

Older Versions

More Android Apps to Consider