ČHMÚ+ APK

Version 1.5.3 - cz.oksystem.chmu.expert
Last updated: 2020-05-22
oksystem,chmu,expert,weather,čhmú,plus

Complex applications CHMI includes meteorology, hydrology and air quality

ČHMÚ+ apk

APP Information

Download Version 1.5.3 (28)
Apk Size5.74 MB
App DeveloperOKsystem
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.4.x and up
App Packagecz.oksystem.chmu.expert.apk
MD512bf17145c6baaa0e8fde66d6df9cf3b
Rate5
Website http://portal.chmi.cz/

Download ČHMÚ+ 1.5.3 APK

App Description

ČHMÚ+ is oksystem,chmu,expert,weather,čhmú,plus, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit OKsystem website who developed it. cz.oksystem.chmu.expert.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.4.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.5.3 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 5+ times on store. You can also download cz.oksystem.chmu.expert APK and run it with the popular Android Emulators.

Aplikace ČHMÚ+ obsahuje:

Počasí na profesionálních meteorologických stanicích
K dispozici jsou naměřené údaje z několika desítek stanic, umístěných na území ČR.
Na mapě lze přehledově zobrazovat vybrané údaje: teplotu, srážky, vítr, oblačnost, relativní vlhkost, sněhovou pokrývku a stav počasí. V detailu vybrané stanice se zobrazuje velké množství údajů a u vybraných údajů i jejich historie po hodinách za poslední dva dny.

Odhad spadlých srážek
Odhad spadlých srážek je vytvářen na Českém hydrometeorologickém ústavu z radarových údajů korigovaných podle údajů ze srážkoměrů na stanicích. Udává nejpřesnější možný údaj o množství spadlých srážek. K dispozici je animace pro území ČR.

Sondáž
Zobrazuje údaje naměřené balónovými sondami, vypouštěnými v Praze – Libuši. Udává změny teploty, rosného bodu, směru a rychlosti větru v závislosti na výšce. Jsou zobrazeny suchá i nasycená adiabata a křivka směšovacího poměru.

Předpovědi z modelu Aladin
Model Aladin poskytuje předpovědi základních meteorologických hodnot pro celé území ČR s rozlišením 1 km. Údaje jsou zobrazeny na mapách a je možné je spustit jako animaci v čase. Zobrazena je teplota, množství srážek, směr a rychlost větru, oblačnost, relativní vlhkost, ventilační index a tlak.

UV index
UV index vyjadřuje intenzitu slunečního ultrafialového záření a jeho vliv na lidskou pokožku. Je zobrazena hodnota UV indexu a krátké pokyny jak si při dané intenzitě slunečního UV záření počínat. Je možné zapnout i přepočet UV indexu pro pobyt na sněhu (odraz od sněhové pokrývky zvýší UV index 1,2x).

Stav vod
Na mapě ČR je vyznačena poloha cca 350 vodoměrných stanic. V detailu stanice je historie měření výšky hladiny, průtoku a teploty vody za poslední dva dny s časovým rozlišením 10 minut. Otočením mobilu na šířku lze údaje zobrazit graficky. U stanic které poskytují předpověď lze zobrazit i graf předpovídané výšky hladiny nebo průtoku v následujících dvou dnech.
U vybraného profilu je možné zapnout notifikace překročení stupňů povodňové aktivity nebo sledování vlastního limitu výšky hladiny.

Riziko přívalových povodní
Na mapě ČR jsou území jednotlivých obcí s rozšířenou působností vybarvena podle aktuálního rizika přívalových povodní. K dispozici je i mapa nasycení půdy vodou. Vysoká nasycenost území představuje v případě větších srážek zvýšené riziko přívalové povodně nebo lokálního zatopení.
Další mapy uvádí rizikový úhrn srážek za 1, 3 nebo 6 hodin, při jejichž dosažení hrozí riziko vzniku přívalové povodně nebo lokálního zatopení.

Čistota ovzduší
Na mapě ČR je vyznačena poloha cca 150 stanic automatizovaného imisního monitoringu. Značky jsou vybarveny podle indexu kvality ovzduší. V detailu zvolené stanice jsou hodnoty všech stanicí měřených škodlivin po hodinách za poslední den. Otočením mobilu na šířku lze údaje zobrazit graficky. Sledované údaje jsou: polétavý prach (PM10), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a ozón (O3). 
Na dalších mapách jsou graficky zobrazeny koncentrace těchto škodlivin na celém území republiky.
Czech Hydrometeorological + application includes:

Weather for professional weather stations 
There are measured data from dozens of stations located in the Czech Republic.
On the map, you can find review show selected data: temperature, precipitation, wind, cloudiness, relative humidity, snow cover and weather conditions. In detail, the selected station displays a large amount of data and of selected data and its history after hours in the last two days.

Estimated rainfall 
Estimation of rainfall is generated from the Czech Hydrometeorological Institute radar data corrected according to data from rain gauges at the stations. Gives the most accurate possible information on the amount of rainfall. There is an animation for the Czech Republic.

He drew 
Displays data obtained balloon probes discharged in Prague - Libuš. Shows the change of temperature, dew point, wind speed and direction depending on the height. They are displayed as dry saturated adiabat curve and the mixing ratios.

The predictions of the model Aladin 
Aladin model provides forecasts of basic meteorological values ​​for the entire territory of the Czech Republic with a resolution of 1 km. The data are displayed on maps and can be run as animation in time. Displayed as temperature, rainfall, wind speed and direction, cloud cover, relative humidity, ventilation index and pressure.

UV Index 
UV index expresses the intensity of the sun's ultraviolet radiation and its effects on human skin. It displays the UV index and short instructions how when the intensity of the sun's UV rays act. It is also possible to enable the conversion of UV Index for a stay on the snow (the reflection from the snow cover increased UV index 1.2x).

Status waters 
The map indicates the position of the Czech Republic about 350 gauging stations. In detail, the station's history, level measurement, flow and water temperatures for the last two days with a time resolution of 10 minutes. Turn the mobile landscape data can be displayed graphically. For stations that provide weather can also see a graph of the predicted water level or flow in the next two days.
The selected profile can enable notifications exceeded degrees of flood activity or self-monitoring threshold level.

The risk of flash floods 
Map CR are the territory of individual municipalities with extended powers, color-coded according to the current risk of flash floods. There is also a map of soil water saturation. High saturation area presents in the case of larger precipitation increased risk of flash floods or local flooding.
Another risk map shows rainfall for 1, 3 or 6 hours, during which achieve at risk of flash floods or local flooding.

Air pollution 
The map indicates the position of the Czech Republic about 150 automated air pollution monitoring stations. Brands are colored by the air quality index. In detail, the values ​​of the selected station station of pollutants measured in hours for the last day. Turn the mobile landscape data can be displayed graphically. The collected data are: particulate matter (PM 10), sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3).
On the other maps are graphically displayed concentrations of these pollutants throughout the country.
 

App ChangeLog

 • Drobné opravy.

App Screens

ČHMÚ+ App Screen 1ČHMÚ+ App Screen 2ČHMÚ+ App Screen 3ČHMÚ+ App Screen 4ČHMÚ+ App Screen 5ČHMÚ+ App Screen 6ČHMÚ+ App Screen 7

SssUzZ9x8xEtZ67pxAoh20200521-26304-1iucqfl

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,cz.oksystem.chmu.expert.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:confirmed-timeout:0|failure:0|harmless:0|malicious:0|suspicious:0|timeout:2|type-unsupported:12|undetected:61|
Name:SssUzZ9x8xEtZ67pxAoh20200521-26304-1iucqfl
SHA-1:f2402c2128d2041934281c658a67a44a99a258ea
SHA-256:494d3ed36198decde5137ebffb679b1a9cf1126ed218f86f0d5c3977b1d74632
SSDEEP:98304:XTLpkXZrIlQV/13y1URoVzgs/Zs5QN9x9239y8PX32BJbyxoER8J5LpSxZroCXZn:fpEyiw/WKN9xgfnKCKJxpS/roK
File type:Android
Magic:Zip archive data
File size:6020634
Uncompressed Size:12550858
Contained Files	:1069
Contained Files By Type:MF:1,RSA:1,SF:1,css:1,dex:1,gz:1,png:296,pro:3,ttf:6,txt:2,xml:291,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION: Access fine location sources, such as the Global Positioning System on the phone, where available. Malicious applications can use this to determine where you are and may consume additional battery power.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Allows an application to view the status of all networks.
android.permission.FOREGROUND_SERVICE: Unknown permission from android reference
android.permission.INTERNET: Allows an application to create network sockets.
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED: Allows an application to start itself as soon as the system has finished booting. This can make it take longer to start the phone and allow the application to slow down the overall phone by always running.
android.permission.VIBRATE: Allows the application to control the vibrator.
android.permission.WAKE_LOCK: Allows an application to prevent the phone from going to sleep.
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE: Unknown permission from android reference
precise location (GPS and network-based)
Allows the app to get your precise location using the Global Positioning System (GPS) or network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine where you are, and may consume additional battery power.

view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

GET ACCOUNTS
Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

run at startup
Allows the app to have itself started as soon as the system has finished booting. This can make it take longer to start the phone and allow the app to slow down the overall phone by always running.

control vibration
Allows the app to control the vibrator.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Certificate

Certificate Issuer:C:CZ
Certificate Subject:C:CZ

Activities

cz.oksystem.chmu.expert.activity.DrawerActivity
cz.oksystem.chmu.expert.activity.DetailRotatingActivity
cz.oksystem.chmu.expert.activity.DetailActivity
cz.oksystem.chmu.expert.activity.LandscapeActivity
cz.oksystem.chmu.expert.activity.WarningsListActivity
cz.oksystem.chmu.expert.activity.WarningsSettingsActivity
cz.oksystem.chmu.activity.InfoActivity
com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity

Providers

androidx.work.impl.WorkManagerInitializer
com.crashlytics.android.CrashlyticsInitProvider
com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider
androidx.lifecycle.ProcessLifecycleOwnerInitializer

Services

cz.oksystem.chmu.expert.service.BasicFcmService
androidx.work.impl.background.gcm.WorkManagerGcmService
androidx.work.impl.background.systemalarm.SystemAlarmService
androidx.work.impl.background.systemjob.SystemJobService
androidx.work.impl.foreground.SystemForegroundService
androidx.room.MultiInstanceInvalidationService
com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService
com.google.firebase.components.ComponentDiscoveryService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementJobService

Receivers

androidx.work.impl.utils.ForceStopRunnable$BroadcastReceiver
androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxy$BatteryChargingProxy
androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxy$BatteryNotLowProxy
androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxy$StorageNotLowProxy
androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxy$NetworkStateProxy
androidx.work.impl.background.systemalarm.RescheduleReceiver
androidx.work.impl.background.systemalarm.ConstraintProxyUpdateReceiver
com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementInstallReferrerReceiver

Interesting Strings

http://
http://localhost/
http://logback.qos.ch/codes.html
http://logback.qos.ch/codes.html#1andOnly1
http://logback.qos.ch/codes.html#missingRightParenthesis
http://logback.qos.ch/codes.html#null_CS
http://logback.qos.ch/codes.html#renamingError
http://logback.qos.ch/codes.html#rfa_collision
http://logback.qos.ch/codes.html#rfa_no_rp
http://logback.qos.ch/codes.html#rfa_no_tp
http://logback.qos.ch/codes.html#sbtp_size_format
http://logback.qos.ch/codes.html#syslog_layout
http://logback.qos.ch/css/classic.css
http://play.google.com/store/apps/details?id=
http://schemas.android.com/apk/res-auto
http://schemas.android.com/apk/res/android
http://www.slf4j.org/codes.html
http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder
http://www.slf4j.org/codes.html#loggerNameMismatch
http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings
http://www.slf4j.org/codes.html#no_static_mdc_binder
http://www.slf4j.org/codes.html#null_LF
http://www.slf4j.org/codes.html#null_MDCA
http://www.slf4j.org/codes.html#replay
http://www.slf4j.org/codes.html#substituteLogger
http://www.slf4j.org/codes.html#unsuccessfulInit
http://www.slf4j.org/codes.html#version_mismatch
http://xml.org/sax/features/namespaces
http://xml.org/sax/features/validation
https://
https://app-measurement.com/a
https://data.pocasi-data.cz/
https://data.pocasi-data.cz//static/html/aladin/mapa-v5.html#typ=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/hydrologie/mapa-v4.html#
https://data.pocasi-data.cz//static/html/hydrologie/na-sirku-v3.html#hlId=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/hydrologie/na-vysku-v2.html#hlId=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/ovzdusi/mapa-v5.html#typ=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/ovzdusi/na-sirku-v2.html#aim=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/ovzdusi/na-vysku-v3.html#aim=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/povodne/mapa-v4.html#typ=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/sondaz/ptu-v2.html
https://data.pocasi-data.cz//static/html/sondaz/vitr-v2.html
https://data.pocasi-data.cz//static/html/srazky/odhad/mapa-v5.html#typ=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/stanice/detail-v2.html#wmoId=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/stanice/mapa-v5.html#velicina=
https://data.pocasi-data.cz//static/html/uv-v2.html
https://e.crashlytics.com/spi/v2/events
https://google.com/search?
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps
https://plus.google.com/
https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/%s/settings
https://www.google.com
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/app/deeplink?id_type=adid&sdk_version=%s&rdid=%s&bundleid=%s
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.apps
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/games.firstparty
https://www.googleapis.com/auth/games_lite
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me

Older Versions

More Android Apps to Consider

 • guest-avatar

  Jednoduchá, příjemná apk na počasí v ČR. Nic moc v zahraničí

 • guest-avatar

  Aplikace mi přijde fajn. Ale určitě má prostor pro zlepšení. 1000x lepší, než na Slovensku

 • guest-avatar

  Tomáš Brandýský

  2019-05-02T12:18:11.329Z

  aplikace by si zasloužila kompletní redesign. Opravdu je ovládání velmi neergonomické.

 • guest-avatar

  klasicka ukazka jak se v cechach programuje za statni penize. zajimavy data, ale aplikace navrzena totalne spatne a jeste zastarale.

 • guest-avatar

  Great job - czech republic centered. BUT: the 2 apps do not contain the low altitude profile (only total alt) and the synoptic situation (even in text). These two thing chmi has and it would make 5/5*.

 • guest-avatar

  Dobry potencial, pridavam se s prosbou o sondaz do 500 hPa pro plachtare a paraglide. Plocha grafu sondaze by sla zvetsit lepsim usporadanim popisku os a jejich zmensenim. Doufam, ze vyvoj bude pokracovat.

 • guest-avatar

  Not impressed. Limited to Czech Rep. Not very userfriendly...

 • guest-avatar

  Další nespolehlivý předpověď. Otázka od jakých diletant to bere data

 • guest-avatar

  Useless app which doesn't bring any new features. Weather radar and whole weather forecast is limited for the Czech Republic only.

 • guest-avatar

  Albert Meatfoot

  2018-05-15T17:28:26.185Z

  Thanks CHMU for stealing our money to develop this worthless app...

 • guest-avatar

  Filip Vyskočil

  2018-05-02T07:08:53.457Z

  Prosim přidejte i sondáž do 500 hPa, děkuji.